Legislation watch
Senate Roll Call on
2019 House Bill 1101: Concerning state general obligation bonds and related accounts


View the rest of House Bill 1101: History, Amendments & Comments 

facebook  twitter  View comments  Print-friendly version


IN FAVOR

SENATE DEMOCRATS

Billig (D)Carlyle (D)Cleveland (D)Conway (D)Darneille (D)
Das (D)Dhingra (D)Frockt (D)Hasegawa (D)Hobbs (D)
Hunt (D)Keiser (D)Kuderer (D)Liias (D)Lovelett (D)
McCoy (D)Mullet (D)Nguyen (D)Palumbo (D)Pedersen (D)
Randall (D)Rolfes (D)Saldaña (D)Salomon (D)Takko (D)
VanDeWege (D)Wellman (D)Wilson,C (D)  

SENATE REPUBLICANS

Bailey (R)Becker (R)Braun (R)Brown (R)Ericksen (R)
Fortunato (R)Hawkins (R)Holy (R)Honeyford (R)King (R)
O'Ban (R)Padden (R)Rivers (R)Schoesler (R)Short (R)
Wagoner (R)Walsh (R)Warnick (R)Wilson,L (R)Zeiger (R)


AGAINST

SENATE DEMOCRATS
none

SENATE REPUBLICANS
none


SENATE LEGISLATORS WHO DID NOT VOTE

Sheldon (D)

SENATE LEGISLATORS ORDERED BY NAME

Y    Bailey (R-10)Y    Becker (R-2)Y    Billig (D-3)Y    Braun (R-20)
Y    Brown (R-8)Y    Carlyle (D-36)Y    Cleveland (D-49)Y    Conway (D-29)
Y    Darneille (D-27)Y    Das (D-47)Y    Dhingra (D-45)Y    Ericksen (R-42)
Y    Fortunato (R-31)Y    Frockt (D-46)Y    Hasegawa (D-11)Y    Hawkins (R-12)
Y    Hobbs (D-44)Y    Holy (R-6)Y    Honeyford (R-15)Y    Hunt (D-22)
Y    Keiser (D-33)Y    King (R-14)Y    Kuderer (D-48)Y    Liias (D-21)
Y    Lovelett (D-40)Y    McCoy (D-38)Y    Mullet (D-5)Y    Nguyen (D-34 )
Y    O'Ban (R-28)Y    Padden (R-4)Y    Palumbo (D-1)Y    Pedersen (D-43)
Y    Randall (D-26)Y    Rivers (R-18)Y    Rolfes (D-23)Y    Saldaña (D-37)
Y    Salomon (D-32)Y    Schoesler (R-9)  -  Sheldon (D-35)Y    Short (R-7)
Y    Takko (D-19)Y    VanDeWege (D-24)Y    Wagoner (R-39)Y    Walsh (R-16)
Y    Warnick (R-13)Y    Wellman (D-41)Y    Wilson,C (D-30)Y    Wilson,L (R-17)
Y    Zeiger (R-25)   


Senate Roll Call on 2019 House Bill 1101